Behandling avBostadsintressenters personuppgifter

Peab värnar om din integritet och vi strävar därför alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd.

Vi vill vara så öppna och transparenta som möjligt med hur vi samlar in och i övrigt behandlar dina personuppgifter. I denna informationstext kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter när du anmält intresse för de bostäder som Peab utvecklar.

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill göra gällande några av dina rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via post till: Peab AB, Att: Peab Dataskyddssamordnare, Margretetorpsvägen 84, 269 73 Förslöv. Du kan även kontakta oss via e-post på gdpr@peab.se.

VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Peab Bostad AB, org.nr. 556237-5161 (”Peab”, ”vi”, ”våra” och ”oss”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs i denna informationstext.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG SOM BOSTADSINTRESSENT?

I samband med att du visat intresse för något av våra bostadsprojekt, tecknat ett bokningsavtal eller deltagit vid någon av våra kundträffar samlar Peab in ditt namn, telefonnummer, e-postadress och uppgifter om det projekt du är intresserad av eller om den bostad för vilken du tecknat ett bokningsavtal. När du tecknar ett bokningsavtal behandlar vi även ditt personnummer och de personuppgifter som återfinns på verifikationen av din betalning enligt bokningsavtalet.

VARFÖR OCH MED VILKET LAGLIGT STÖD BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar ditt namn, telefonnummer, e-postadress och uppgifter om det projekt du är intresserad av för att kontakta dig och skicka information om det projekt du är intresserad av samt liknande projekt. Vi använder även informationen för att kontakta dig gällande kundträffar samt för att föra närvaroförteckning vid kundträffar. Dessa behandlingar sker med stöd av en intresseavvägning där vi bedömt att vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra projekt väger tyngre än dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.

Om du vill ingå ett bokningsavtal behandlar vi ditt namn, telefonnummer, e-postadress, personnummer och uppgifter om bostaden som bokningsavtalet gäller för att ingå och administrera bokningsavtalet, för att hantera betalningen som följer av bokningsavtalet och för att kunna identifiera dig. Behandlingarna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra bokningsavtalet med dig eller för att vi ska kunna vidta åtgärder på din begäran innan bokningsavtalet ingås.

Behandling av de personuppgifter som återfinns på verifikationen av din betalning enligt bokningsavtalet sker för bokföringsändamål och med stöd av att behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter som följer av bokföringslagen.

Vi delar även ditt namn, telefonnummer, e-postadress, personnummer och uppgifter om den bostad som det eventuella bokningsavtalet rör med den mäklarfirma som varit inblandad i försäljningen av bostaden och med den bostadsrättsförening som du kommer att köpa bostaden av. Ändamålet med denna delning är att möjliggöra för mäklarfirman att marknadsföra projekten till dig och att möjliggöra bostadsrättsföreningens försäljning av bostaden till dig. Dessa behandlingar sker med stöd av en intresseavvägning där vi bedömt att vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra projekt och möjliggöra en smidig försäljningsprocess för bostadsrättsföreningen väger tyngre än dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Som utgångspunkt behandlas dina personuppgifter endast av Peab och bolag inom Peabs koncern. När du anmält intresse för ett av våra projekt eller tecknat ett bokningsavtal delar vi dina personuppgifter till aktörer som behandlar personuppgifterna som personuppgiftsansvariga. Sådana aktörer bestämmer själva varför och hur de behandlar dina personuppgifter. De personuppgiftsansvariga aktörer vi delar dina personuppgifter till är bostadsrättsföreningen som du kommer att köpa din bostad av och den mäklarfirma som varit inblandad i försäljningen av bostäderna som du visat intresse för. Mäklaren kommer även att behandla dina personuppgifter i egenskap av Peabs personuppgiftsbiträde.

Vi delar även dina personuppgifter med våra IT-leverantörer som behandlar dina personuppgifter på uppdrag av Peab i egenskap av personuppgiftsbiträde. Våra IT-leverantörer kommer endast att behandla dina personuppgifter enligt Peabs instruktioner för att fullgöra sina åtaganden gentemot oss.

Behandlingen av dina personuppgifter sker normalt inom EU/EES området. I vissa fall kan dock dina personuppgifter behandlas i ett land utanför EU/EES av Peabs leverantörer. Genom avtal med dessa leverantörer säkerställer vi att en hög skyddsnivå för dina personuppgifter upprätthålls.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Nedan kan du läsa mer om hur länge vi sparar dina personuppgifter för varje ändamål och med stöd av vilken laglig grund.

Vi sparar ditt namn, telefonnummer, e-postadress och uppgifter om det projekt du är intresserad av för att kontakta dig och skicka information om det projekt du är intresserad av till dess att du meddelar oss att du inte längre vill ha informationen, eller som längst tills projektet för vilket du anmält intresse är slutsålt. Din intresseanmälan sparas som längst i fem år.

Vi sparar ditt namn, telefonnummer, e-postadress och uppgifter om det projekt du är intresserad av för att kontakta dig och skicka information om det projekt du visat intresse för, samt liknande projekt. Som längst tills projektet för vilket du anmält intresse är slutsålt eller i fem år, det som kommer först.

Vi sparar ditt namn, telefonnummer, e-postadress, personnummer och uppgifter om den bostad du vill ingå ett bokningsavtal om för att teckna och administrera bokningsavtalet, för att hantera betalningen som följer av bokningsavtalet och för att identifiera dig, till dess att det som inträffar senast av att du tecknat ett förhandsavtal med bostadsrättsföreningen om köp av bostad eller att du erlagt betalning.

Vi sparar de personuppgifter som återfinns på verifikationen av din betalning enligt bokningsavtalet fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår där räkenskapsåret till vilket verifikationen hör avslutades.

DINA RÄTTIGHETER I FÖRHÅLLANDE TILL VÅR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Du har vissa rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges ovan.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och om så är fallet har du rätt att få information om hur personuppgifterna behandlas (exempelvis information om ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller). Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar.

Rätt till rättelse och rätt att invända mot behandling

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade och komplettera ofullständiga personuppgifter (exempelvis om du har bytt telefonnummer). Du kan även när som helst invända mot personuppgiftsbehandling som grundar sig på en intresseavvägning.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och rätt till begränsning av behandling

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Sådana förutsättningar föreligger exempelvis om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för eller om personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt. Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, exempelvis om du tror att vi behandlar felaktiga personuppgifter. Då kan vi begränsa vår behandling under tiden för vår kontroll om personuppgifterna är felaktiga eller inte.

Rätt att klaga

Du har rätt att klaga över vår behandling av dina personuppgifter till behörig tillsynsmyndighet. Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

______________________

 

Denna information om behandling av bostadsintressenters personuppgifter fastställdes av Peab den 21 februari 2019. Uppdaterad 1 mars 2024.