BEHANDLING AV Bostadsköpares personuppgifter

Peab värnar om din integritet och vi strävar därför alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd.

Vi vill vara så öppna och transparenta som möjligt med hur vi samlar in och i övrigt behandlar dina personuppgifter. I denna informationstext kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter när du köper en bostad som Peab utvecklar.

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill göra gällande några av dina rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via post till: Peab AB, Att: Peab Dataskyddssamordnare, Margretetorpsvägen 84, 269 73 Förslöv. Du kan även kontakta oss via e-post på gdpr@peab.se.

VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Peab Bostad AB, org.nr. 556237-5161 (”Peab”, ”vi”, ”våra” och ”oss”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs i denna informationstext.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG SOM BOSTADSINTRESSENT?

I samband med att du köper en bostad som Peab utvecklar eller tecknar avtal om tillval samlar vi in ditt namn, telefonnummer, e-postadress, personnummer, uppgifter om den bostad du köpt och eventuella tillval till din bostad. I samband med besiktningar (slutbesiktning och garantibesiktning) av din bostad kan Peab även komma att samla in ytterligare personuppgifter som rör din närvaro vid besiktningstillfällen och eventuella kommentarer som du vill lägga med i besiktningsprotokollen.

VARFÖR OCH MED VILKET LAGLIGT STÖD BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Om du tecknat ett tillvalsavtal med oss behandlar vi ditt namn, telefonnummer, e-postadress, personnummer och uppgifter om samt eventuella tillval till din bostad, för att administrera tillvalsavtalet (inklusive leverans och uppföljning). Vi kommer även att behandla de personuppgifter som finns i tillvalsavtalet för bokföringsändamål. För att se till att du får dina tillval delar vi även dina personuppgifter med byggentreprenörer. Med undantag för att behandla personuppgifter i tillvalsavtal som sker med stöd av att behandlingen är nödvändig för att uppfylla de rättsliga skyldigheter som följer av bokföringslagen, så sker dessa behandlingar med stöd av att de är nödvändiga för att fullgöra avtalet om tillval med dig.

I samband med besiktningar av din bostad behandlar vi ditt namn, telefonnummer, e-postadress, personnummer, uppgifter om din bostad samt uppgift som rör din närvaro vid besiktningstillfällen och eventuella kommentarer som du vill lägga med i besiktningsprotokollen. För att vi ska kunna utföra besiktningar delar vi även dina personuppgifter med besiktningsmän. Dessa behandlingar sker med stöd av en intresseavvägning där vi bedömt att vårt berättigade intresse av att utföra besiktningar väger tyngre än dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.

Vi behandlar ditt namn, telefonnummer, e-postadress och uppgifter om den bostad du köpt för att kontakta dig och skicka kundenkäter. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning där vi bedömt att vårt berättigade intresse av att skicka kundenkäter väger tyngre än dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Som utgångspunkt behandlas dina personuppgifter endast av Peab och bolag inom Peabs koncern. När du köpt en bostad delar vi dina personuppgifter med aktörer som behandlar personuppgifterna som personuppgiftsansvariga. Sådana aktörer bestämmer själva varför och hur de behandlar dina personuppgifter. De personuppgiftsansvariga aktörer vi delar dina personuppgifter med är bostadsrättsföreningen som du köper din bostad av, besiktningsmän och vår leverantör som administrerar kundenkäter. I de fall du tecknat ett tillvalsavtal delar vi dina personuppgifter med byggentreprenörer.

Vi delar även dina personuppgifter med våra IT-leverantörer som behandlar dina personuppgifter på uppdrag av Peab i egenskap av personuppgiftsbiträde. Våra IT-leverantörer kommer endast att behandla dina personuppgifter enligt Peabs instruktioner för att fullgöra sina åtaganden gentemot oss.

Vi lagrar alltid dina personuppgifter inom EU/EES och överför inte dina personuppgifter utanför EU/EES utan laglig grund för sådan överföring.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Nedan kan du läsa mer om hur länge vi sparar dina personuppgifter för respektive ändamål.

Vi sparar ditt namn, telefonnummer, e-postadress och personnummer samt uppgifter om eventuella tillval i din bostad för att se till att du får dina tillval, till dess att arbetet med tillvalen är utfört.

Vi sparar ditt namn, telefonnummer, e-postadress och personnummer samt uppgifter om din bostad för att genomföra besiktningar av din bostad, till dess att besiktningarna är genomförda.

Vi sparar ditt namn, telefonnummer, e-postadress och uppgifter om den bostad du köpt för att kontakta dig och skicka kundenkäter, till dess att du besvarat enkäterna eller som längst tre (3) år efter att du flyttat in i din bostad.

Vi sparar de personuppgifter som finns i avtalet om tillval och vårt besiktningsprotokoll under den tid som vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut eller annars av vad som följer av branschpraxis.

DINA RÄTTIGHETER I FÖRHÅLLANDE TILL VÅR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Du har vissa rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges ovan.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och om så är fallet har du rätt att få information om hur personuppgifterna behandlas (exempelvis information om ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller). Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar.

Rätt till rättelse och rätt att invända mot behandling

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade och komplettera ofullständiga personuppgifter (exempelvis om du har bytt telefonnummer). Du kan även när som helst invända mot personuppgiftsbehandling som grundar sig på en intresseavvägning.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och rätt till begränsning av behandling

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Sådana förutsättningar föreligger exempelvis om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för eller om personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt. Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, exempelvis om du tror att vi behandlar felaktiga personuppgifter. Då kan vi begränsa vår behandling under tiden för vår kontroll om personuppgifterna är felaktiga eller inte.

Rätt att klaga

Du har rätt att klaga över vår behandling av dina personuppgifter till behörig tillsynsmyndighet. Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen.

______________________

Denna information om behandling av bostadsköpares personuppgifter fastställdes av Peab den 21 februari 2019.