Behandling avPersonuppgifter vid kundärende

VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Peab Bostad AB, org.nr. 556237-5161 (”Peab”, ”vi”, ”våra” och ”oss”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs i denna informationstext.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG SOM KONTAKTPERSON FÖR ETT ÄRENDE?

I samband med att du anmäler ett ärende till vårt Kundcenter för något av våra bostadsprojekt, samlar Peab in ditt namn, telefonnummer och e-postadress. Adress hanteras också men den är kopplad till bostaden och behöver därför inte vara din (som kontaktpersons) adress.

VARFÖR OCH MED VILKET LAGLIGT STÖD BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar ditt namn, eventuellt adress, telefonnummer och e-postadress för att kontakta dig och skicka information om det ärende du anmält. Det kan till exempel gälla kontakt om när det kan göras besök eller för att få kompletterande information. Dina uppgifter används även för att ge besked om hur ärendet fortskrider och när det stängs samt gällande åtgärder kopplade till ditt ärende.

Vi delar ditt namn, eventuellt adress, telefonnummer och e-postadress med andra Peab bolag samt underentreprenörer som kan bli inblandade för att bedöma samt genomföra åtgärder i samband med ditt ärende. När ärendet är av sådan art att ansvaret ligger på bostadsrättsförenings tekniska förvaltare kan ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress komma att delas med den tekniska förvaltaren.

Dessa behandlingar sker med stöd av en intresseavvägning där vi bedömt att vårt berättigade intresse av att åtgärda och besvara ditt ärende väger tyngre än dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Som utgångspunkt behandlas dina personuppgifter endast av Peab och bolag inom Peabs koncern. När du anmält ett ärende delar vi dina personuppgifter till aktörer som behandlar personuppgifterna som personuppgiftsbiträden. De personuppgiftsbiträden vi delar dina personuppgifter till är underentreprenörer som ska utföra åtgärder enligt ärendet du anmält.

Vi kan även komma att dela uppgifter med bostadsrättsföreningens tekniska förvaltare som då hanterar personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Vi delar även dina personuppgifter med våra IT-leverantörer som behandlar dina personuppgifter på uppdrag av Peab i egenskap av personuppgiftsbiträde. Våra IT-leverantörer kommer endast att behandla dina personuppgifter enligt Peabs instruktioner för att fullgöra sina åtaganden gentemot oss.

Behandlingen av dina personuppgifter sker normalt inom EU/EES området. I vissa fall kan dock dina personuppgifter behandlas i ett land utanför EU/EES av Peabs leverantörer. Genom avtal med dessa leverantörer säkerställer vi att en hög skyddsnivå för dina personuppgifter upprätthålls.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar ditt namn, eventuellt adress, telefonnummer och e-postadress för att kontakta dig och skicka information om det ärende du anmält till dess att du meddelar oss att du inte längre vill ha informationen, eller som längst tills du inte har något aktivt ärende i vår ärendehantering. När ditt ärende stängs tas dina personuppgifter bort även om ärendet sparas ur ett kvalitetsuppföljningssyfte.

DINA RÄTTIGHETER I FÖRHÅLLANDE TILL VÅR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Du har vissa rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter.

För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges ovan.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och om så är fallet har du rätt att få information om hur personuppgifterna behandlas (exempelvis information om ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller). Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar.

Rätt till rättelse och rätt att invända mot behandling

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade och komplettera ofullständiga personuppgifter (exempelvis om du har bytt telefonnummer). Du kan även när som helst invända mot personuppgiftsbehandling som grundar sig på en intresseavvägning.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och rätt till begränsning av behandling

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Sådana förutsättningar föreligger exempelvis om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för eller om personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt. Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, exempelvis om du tror att vi behandlar felaktiga personuppgifter. Då kan vi begränsa vår behandling under tiden för vår kontroll om personuppgifterna är felaktiga eller inte.

Rätt att klaga

Du har rätt att klaga över vår behandling av dina personuppgifter till behörig tillsynsmyndighet. Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

 

Denna information om behandling av bostadsintressenters personuppgifter fastställdes av Peab den 15 juni 2023. Uppdaterad den 1 mars 2024.