Hållbarhet och miljö

Hållbarhet i våra bostäder

Hållbart samhällsbyggande

Peabs vision är att vara Nordens hållbara samhällsbyggare. Att bygga för framtiden innebär för oss att det vi bygger idag även ska klara av morgondagens krav på god etik och ett genomtänkt miljöarbete. Vi vill vara med och bidra till det hållbara samhället, ett samhälle som tillgodoser våra behov, både nu och i framtiden. Därför väljer vi att vara delaktiga i att skapa en god bebyggd miljö med minimal miljöpåverkan.

Energismarta bostäder

Peab bygger för en hållbar framtid. Vi utvecklar och bygger energismarta bostäder med låg energianvändning och låg miljöbelastning till nytta för kommande generationer. Detta gör vi genom att välja rätt konstruktioner, installationer och tekniska lösningar i våra bostäder. I våra projekt samarbetar vi med en rad strategiska leverantörer med fokus på energismarta produkter som sammantaget bidrar till bostadens minskade energianvändning.

Hållbarhet i våra bostäder

Att bygga hållbara bostäder innebär bland annat:

 • att bygga på mark nära kommunikationer och service
 • att bygga så att människor kan leva, arbeta och bo i en trygg och hälsosam miljö
 • att bostäder klassas Miljöbyggnad.
 • bostäder som är utrustad med energibesparande produkter så som vitvaror, fönster och snålspolande blandare
 • materialval av god kvalitet som håller över tiden
 • bostäder med mycket dagsljusinsläpp
 • bostäder med låg energiförbrukning
 • individuell mätning av energiförbrukning

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem utformat för svenska förhållanden. Systemet fungerar som ett verktyg och hjälpmedel för fastighetsägare att hushålla med energi, förbättra inomhusmiljön och minska användningen av ämnen som är farliga för klimatet, miljön och användarna av byggnaden.

Miljöbyggnads bedömningsnivåer är Brons, Silver och Guld. Bedömningskriterier inför en certifiering är:

 • Energi
 • Innemiljö
 • Kemiska ämnen
 • Särskilda miljökrav

Byggherrar och byggföretag kan använda Miljöbyggnad vid projektering för att skapa klimatvänliga byggnader med hög miljöklass. På så sätt får byggnaden en deklaration och klassificering av dess miljökvaliteter. Systemet kan användas för att certifiera både bostäder och lokaler i alla storlekar, nyproducerade som befintliga.

SGBC

Det övergripande syftet med ett nationellt miljöklassningssystem är att bidra till en hållbar bygg- och fastighetssektor. Utvecklingen av Miljöbyggnad startade inom ByggaBo-dialogen, ett unikt samarbete mellan företag, kommuner och regering. Sedan 2011 förvaltas Miljöbyggnad av SGBC (Sweden Green Building Council), som sköter certifiering och driver utveckling av systemet. Peab är en av medlemmarna i SGBC.

Miljöbyggnad på Peab

I Sverige certifieras Peabs egenutvecklade bostadsprojekt med Miljöbyggnad. Våra projektmedarbetare har goda kunskaper i Miljöbyggnad och flera medarbetare i Peab är personcertifierade.

Peabs miljöarbete

I Peab har vi sedan lång tid tillbaka arbetat med att försöka minska den negativa miljöpåverkan som förknippas med bygg- och anläggningsbranschen. Vi vet att det vi åstadkommer i våra projekt har stor betydelse både för dagens samhälle och kommande generationer.

Mer om Peabs miljöarbete

Mer om miljöbyggnad

Sweden Green Building Council hanterar Miljöbyggnad sedan 1 januari 2011. Du kan läsa mer om Miljöbyggnad på SGBC:s webbplats!

Läs mer om miljöbyggnad